Day: September 26, 2013

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
isiZulu

KUDLWENGULWE KWABULAWA ISALUKAZI

Thami Nkosi Kudlwengulwe kwabulawa isalukazi, 80, sisemzini waso eVulisaka, endaweni yaseVulindlela ngaseMzinto. UTokolena Mnguni, nobehlala nomzukulu wakhe, ubeyedwa ekhaya ngesikhathi

Read More »
isiZulu

LISOLWA NGOKUHUSHULA ISISU IKHANSELA

Thami Nkosi Sekuqubuke amahebezi okuthi ingane eyayikhulelwe ikhansela elisanda kubekwa kumasipala wase Hibiscus yayingeyona eyasihlalo kodwa yayingeyelunga elingumngani omkhulu wasihlalo

Read More »

Kumele siziqhenye ngobuthina

Thami Nkosi NDUNANKULU waKwaZulu-Natal osabambile, uMnuz Senzo Mchunu, ukhumbuzeabantu besifundazwe ukuthi owayenguMengameli, uDkt Nelson Mandela, nguyeowaqhamuka nombono wokuthi kube noSuku lwamaGugu ukuze abantubakhumbule imvelaphi yabo. UMchunu ukusho lokhu izolo ngesikhathi ekhuluma emcimbini wesifundazwewosuku lwamagugu obusePort Shepstone obungomunye wemigubho kazwelonkeebiqhubeka ezindaweni ezahlukene. “Isipho esibalulekile okuyisona esinganikela ngaso kuMadiba wukuba sizigqaje futhisigcine amagugu ethu. Lolu suku eNingizimu Afrika lungolubalulekile lapho wonkeumuntu ezikhumbuza imvelaphi namasiko akhe ngokwehlukana kwezizwe zabo,”kusho uMchunu obephelezelwa yithimba lekhabhinethi yakhe nezikhulu zeminyangoeyahlukene kahulumeni nabaholi bendabuko. Abantu bebeyalwa kabanzi ngokubaluleka kwamasiko nokuzazi ukuthi bangobanifuthi bavelaphi. UMchunu ubuye watshela abantu ukuthi izimpi ezaliwa ngamakhosi akudalaayevikela izwe okubalwa uShaka, Moshoeshoe noSekhukhune nabanyezaziwumzabalazo wokuvikela ukugqilazwa nokuphucwa kwabantu izintookwakungezabo. Okunye obekwenzeka kulo mcimbi abantu bebekhombisa ngokudla kwesintubekhombisa nokuzigqaja ngamasiko abo. Usuku lwaqala lubizwa ngeKing Shaka Day okwakukhunjulwa ngalo iLembe, uShakakaSenzangakhona kodwa ekuhambeni kwesikhathi labe seluguqulwa lubizwangoSuku kwamaGugu (Heritage Day) ukuze luvuleleke kubona bonke abantubakuleli. Kumanje kukhona asebelubiza ngokuthi iBraai Day nokuyito ephakamise imimoyakwabanye nasezinkundleni zokuxhumana kukhalwa ngokuthi usuyalahleka umongowalolu suku uma selubizwa kanjena futhi sekubonakala sengathi sekuqhakambiswaimpilo yabantu abathize kuphela. UMchunu uthembise nokuthi kuzokwakhiwa indawo okuzongcwatshwa kuyokabusha izinsalela zamaqhawe alwela umzabalazo wakuleli zwe eMgungundlovu. Uthe le ndawo izophinde igcine umlando obalulekile wakuleli nomzabalazo.  

Read More »
isiZulu

UBaxter noDe Sa baphawula ngoBennett

Abaqeqeshi uStuart Baxter noRoger de Sa bobabili bathi unompempe uDanielBennett ubengenza kangcono kakhulu kunalokhu akwenzile esiwombeni sesibilikowe-MTN8. Amaqembu iKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates adlale umdlalo wawo we-MTN8ngoLwesibili ntambama, umdlalo waphela ngo 1-1, nokwenze eZimnyama Ngenkanizakwazi ukudlulela kowamanqamu, kubika Akusibo bonke abantu abajabule ngokudlalisa kukaBennett, okuhlanganisa ukunikakwakhe amaBhakabhaka i-penalty. “Ngicabanga ukuthi ikhona indlela engcono ebekungadlaliswa ngayo. Mhlampekumele engabe uRoger usho kanjalo njengoba enqobe umdlalo, kodwa uma kushomina abantu bazobona sengathi angifuni ukuvuma induku,” kukhala uBaxter. “Ngizobuka i-DVD, ngihlaziye kahle umdlalo, ngiyafisa ukuthi nezinye izikhulu zenzeokufanayo. Ekugcineni ngingasho ngithi asiyazi yonke imithetho.” UDe Sa ujobelele wathi uyavumelana kancane nokusho kukaBaxter. “Ngingase ngivumelane kancane noStuart, indaba yonompempe ihlale ikhathazanjalo. Uma kungesiyo ngempela i-penalty, kungani pho kukhishwe ikhadi?”

Read More »
isiZulu

UMASHELE AMAPHOYISA UMPHAKATHI

Thami Nkosi Umphakathi waseMthwalume eMathulini ugcwale izitaladi ngosuku lokuhlonishwakwamagugu esintu ukhala ngokunganakwa ngamaphoyisa ase Hibarden nokuyiwo okuthiwaabhekele leyandawo njengoba kuthiwa akabonwa nangokhalo uma kubanjwe isigebengunoma kubikwa ngobugebengu kuleyandawo USimon mbiba Zulu utshele abezindaba ze eHowzit ukuthi yena wayesebenza ngaphansikophiko lwe CPF kodwa wagcina esebone kungcono ukuthi ayeke njengoba ethi amaphoyisaabevele abatshele ukuthi abenze umsebenzi ngoba vele bazenza wona. “Sesibambe cishe izibhamu ezingaphezu kwezilishumi sizisa thina emaphoyiseni ukuzeaqhubeke nomsebenzi wawo kodwa lutho ukubopha izigebengu” kuqhuba uMbiba Njengoba singene emgwaqeni nje sifuna amaphoyisa asinake nathi  singumphakathi waseThuthwini “ kusaqhuba yena  oka Mageba”. Ohlwini lwezikhalazo bagxeke kakhulu ukungabambisani komphakathi namaphoyisa,Ukungafiki ngesikhathi kwamaphoyisa uma ebiziwe ezigamekweni  kanye nokungalandeleliuma umphakathi ubanikeza icala okumele aluphenye Kanti uhla lwezikhalazo lwamukele lwamikelwe umkhuzi wamaphoyisa ase Port Shepstone uXhamangele

Read More »
isiZulu

I DA ITHI KUMELE UMISWE UMHOLO KA DAVE MIDDLETON

Thami Nkosi DA KwelasoGwini isinxenxe ukuba kumiswe ukuholelwa komsebenzi waseHibiscus Coast Municipality uMnu Dave Middleton  njengalokhu esabhekene  nengalo yomthethongezinsolo zokudlwengula . usihlalo we Democratic alliance kwi Indian ocean South Coast Region uMnu Doug Rawlins uthe nakuba kungekho okutheni abangakuphawula ngaloludaba kodwa kubalulekile ukubaumqondisi womkhandlu waseHibiscus uMandla Mbili ake abhekisise izinto ezimosha imaliyabakhokhi bentela . Okokuqala nje inkantolo isamunqabele namanje ibheyili okusho ukuthi ngaphandlekokucasha ngesithupha kukhulu okwenzekayo  “kuqhuba u Rowlins” “Akumele sicashe ngezithupha sibe sibadala umasipala awumise umholo wakhe imaliyabakhokhi bentela lena emoshwayo kube kukhona abantu abangakwazi ngisho ukutholaezemfundo ngendlela eyiyo” kusho u Rowlins Uqhuba athi kumele umthetho sisekelo uhlonishwe icala lokudlwengula akusilona icalaelincane  ikakhulukazi njengoba ethinta abantwana abancane U Middliton nobengumqondisi wamaphoyisa ase Hibiscus usagcinwe ezitokisini njengalokhuinkantolo yaphinde yamunqabela futhi iBauil emacaleni amabili asolwa kuwookungawokudlengula izingane eziphakathi kweminyaka engama12 kuya ku14

Read More »