Acwile Shi Ezikweletini Amakhosi

Share the news!!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Thami Nkosi

AMAKHOSI asoGwini asezwakalise okukhulu ukungagculiseki ngendlela abaqoqi bentela (South African Revenue of Services) abenza ngayo umsebenzi wabo, njengalokhu ekhala ngokuthi awakaze acaciselwe ngendlela okumele agcwalise ngayo amafomu okuphindisa intela (tax returns).

Lokhu kungagculiseki kuvele ngesikhathi isihambili sakwa Sars sethula inkulumo yaso emhlanganweni wabaholi Bomdabu obubanjelwe emahhovisi kaMasipala waseHibiscus  nalapho befundisa khona amakhosi ukuba kufanele awagcwalise kanjani lamafomu njengalokhu eveze ukuthi amakhosi agcina esethola imali encane kungafanele noma athole enkulu.

INkosi yakwaHlalwane uMnu Bathebuya Cele ubona kubalulekile ukuba bakwaSars basheshe babuyele emakhosini baphinde basebenzisane nomnyango wobuholi boMdabu (Cogta) ekulekelelweni kwamakhosi kulokhu njengalokhu eveze nokuthi amanye awayanga kahle hle esikoleni.

Lokho kube seku fakazelwa iNkosi yakwaChiliza nekhale kakhulu ngokuthi yona ibilokhane ikhokha kodwa ixakeke uma seyibona futhi esinye isikweletu esikhulu, ithi “ngafika ngakhokha imali engangoR11, 000kwathi emuva kwalokho bathi bona bayangikweleta ngaphinda ngalanda leyomfalakahlana ababengikweleta yona, nokwathi umasengithola futhi bangitshela ukuthi sengibakweleta futhi imali enga ngoR7,000 nokwangimangaza kakhulu lokho manje angisazi ngoba nemali esiyitholayo yobuKhosi ayingakanani” kubeka iNkosi

Eyakwa Mdunge iphinde yazikhalela kakhulu yona ngokuthi ayikaze iyithenga imoto esitolo kunaje nje ayinaso ngisho isipitomitre ukubala ibanga elihambayo uma iya emihlanganweni, neze yaveza ukuthi kumanje kukhona ongafuni ukuyinikeza igunya lemoto eyithengile

INkosi Nathi Maphumulo nayo ikhale kakhulu ngesikweletu ebhekene naso yasho nokusho ukuthi okubi kakhulu ukuthi umnyango wakwaCogta ufike uthi uyabaholela uthi usuka ube uthi bathola izibonelelo.

“uma umnyango izinto ziwuhambela kahle ubezwa bethi bayasiholela kuyothi mhla bengezwa kahle kubona bajike bathi basinikeza isibonelelo nokuvele kusixake ukuthi kanti abakwaSars umholo nesibonelelo bana  bakuthatha njengento eyodwa yini” kubuza uMashimane

Usihlalo waMakhosi uMnu Sifiso Shinga uthe kuyobaluleka ukuba umnyango (Cogta ushehse wenze izinhlelo nabakwaSars ukuze kufundiswe kabanzi amakhosi

 

 

Leave a Reply