Kugxekwe Imibhikisho Enodlame Esifundazweni

Share the news!!!

Thami Nkosi SITHOLE ukugxekwa okukhulu imibhikisho enodlame nebonakala ilokhu iqhubekile esifundazweni njengalokhu ziningi nezinye izifunda ezibhekene nengwadla yalemibhikisho. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal uMnu Senzo Mchunu uxwayise kakhulu labo abasaqhubeka nokuphehla udlame emphakathini ngalemibhikisho esho nokusho ukuthi bazosebenzisa isandla esiqinile uma lomkhuba ungayekwa. Lokhu ukushongesikhathi kugujwa usuku lwaMagugub oluntu KwaDukuza enhla nesifundazwe nalapho bekuphume khona nesinedolo njengalokhu kade kuhlanganiswe nomkhuleko obubhekiswe kwizinyanya zakwaZulu ngezinkinga lesisifundazwe esibhekene nazo “ ngithanda ukusho ukuthi labo abasalokhane bgeqhubeka nokuqoqa imiphakathi njengalokhu kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya bephehla udweshu emiphakathiangeke size sibabekezelele ngoba bazifunela izikhundla ngoba njengoba bezenza abaholi bosuku olulodwa” kubeka umaCingwane. Uqhuba athi benguhulumeni wesifundazwe bahlezi njalo iminyango beyivulile ukuba kuxoxiswane uma kukhona lapho imiphakathi ingaboni khona kahle, ngakho kuyobaluleka ukuba ihlale nabo phansi kuxoxiswane kuqhanyukwe nesisombululo ngapmbandle kokulinyazwa kwempahla kanye kushiswa kwamathaya. Kanti neSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini akaliyekanga ithuba ngenkathi ethula inkulumo yakhe ukutshela isizwe sakhe ukuba sipheze imibhikisho enodlame ukuze sisfundazwe sibuseke.

Leave a Reply