Kumele Ixolise iNFP kusho iDA

Share the news!!!

Thami Nkosi

UMHOLI weDA eThekwini ufuna ukuthi iNational Freedom Party (NFP) ithathele izinyathelo omunye wabaholi bayo ngesenzo sokumthuka kuFacebook ngoba ephawule ngokuqokwa kukaNkk Zanele Magwaza-Msibi ukuba yiPhini likaNgqongqoshe wezeSayensi nobuChwepheshe.

UMnuz Zwakele Mncwango, ohola ikhokhasi yeDA kumasipala weTheku, uthukwe ngumholi weNFP oyilungu lesigungu esilawula umasipala waseZululand, uMnuz Sphamandla Ntombela, ochaphe uMncwango ngenhlamba wathi ugxambukela ezintweni zeNFP.

UMncwango ubhale kuFacebook ukuthi ukuqokwa kokaMagwaza-Msibi kufakazela amazwi kaMnuz Mangosuthu Buthelezi okuthi iNFP bene-ANC bayizintethe zibelethene.

Kube uzidonsele amanzi ngomsele ngoba uNtombela nabanye abangamalungu eNFP bamthuke ngezinhlamba ezesabekayo. Bambize ngaphansi kweziketi zikanina nezikaNkk Helen Zille, besho nokuthi kufanele engabe ukhotha izinqe zakhe (uNkk Zille) ngoba uyincelebane yakhe.

“Wena Zwakele Mncwango kuyasho ukuthi uyisimaku salesi sitabane somlungu esiqabulana nalo mama we-Agang, uyakuthanda ukukhuluma izinto ongahlangene nazo. Ngesikhathi umengameli wezwe eqoka uTony Leon njengenxusa, wathini? Ngenkathi (uMnuz Lionel) uMtshali eqoka uRoger Barrows kwikhabhinethi yakhe, wathula. Ngesikhathi lo mesisi wesitabane edelela uLindiwe (Mazibuko), wathini? Yingoba sewakhotha izinqe zakhe lo mlungu, yingakho uphaphela uVZ ncelebane yomlungu,” kubhala uNtombela.

Ubuye wabhala ukuthi uMncwango kumele ahambe ayokhotha ubuntu bukaButhelezi ahlukane neNFP.

Ezinye izinhlamba aziqhululile kazibhaleki ephephandabeni ngenxa yokuqojama kakhulu kolimi.

UMncwango uthe kuyadumaza ukuthi umholi osezingeni likaNtombela akhulume kanjena, yingakho efuna iNFP ithathe izinyathelo ngoba besingekho isidingo sokuba amthuke kangaka, aze ehlise nesithunzi sabanye abaholi beDA.

“Okungiphatha kabi wukuthi uze wangishayela ucingo engitshela ukuthi uma ngingafuni ukucisha konke lokhu engikubhalile (kuFacebook) uzongiphambanisa nemvula. Okunye wukuthi kubukeka sengathi iNFP isasalele emuva ekulawuleni abaholi bayo ngezinto okumele bazisho esidlangaleni nangendlela yokuziphatha.

“Ngikhuluma nje thina kwiDA sikwazile ukuqondisa uMnuz Mike Waters ngokufaka kuTwitter izithombe ezidelela i-ANC zezinja ebezishaye ulayini ziyochamela isithombe sikaMengameli Jacob Zuma. NakwiNFP ngikholwa wukuthi bazolusukumela lolu daba, bamqondise izigwegwe ngoba lo muntu umele nomasipala, okuwuhlaka lukahulumeni olunemigomo ebalulekile yokuziphatha,” kusho uMncwango.

Uthe ugcine enqume ukubavala ekhasini lakhe kuFacebook oNtombela nabanye abaholi bale nhlangano abebethuka inhlamba bembiza ngobuntu babantu besifazane.

Ngesikhathi ethintwa uNtombela, ucingo lwakhe belukhala isikhathi eside kodwa engalubambi. Imiyalezo ashiyelwe yona akayiphendulanga.

USihlalo kazwelonke, weNFP uMnuz Maliyakhe Shelembe, uthe basazobheka bonke ubufakazi ngalolu daba ngaphambi kokuthatha izinyathelo.

“Okwamanje akukho okubambekayo nesikwaziyo ngalolu daba, yingakho sizodinga isikhathi sokulucubungula, sithole zonke izinhlangothi bese siyaphawula ngokuthi sizokwenzani ngalo,” kusho uShelembe, eshaya ngamafuphi.

 

Leave a Reply