Ubize Izintatheli Ngamavukela Mbuso Umobhala we ANC

Share the news!!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Thami Nkosi

UMOBHALA weqembu le ANC kwi Lower South Coast uMnu Mzwandile Mkhwanazi usebize abezindaba ngabavukeli bombuso nathe benza kubesengathi inkululeko iyaphela uma kuqhubeka nokubusa i ANC.

UNdonga ukusho lokhu ngesikhathi iqembu leANC libambe inkunzi malanga yomcimbi wokugubha ukunqoba kwayo okhethweni lukazwelonke kanye nokuwina ngamalengiso kulesisifunda soGu nathe kubona kusho ukusebenza ngokuzikhandla kanye nokusebenza kanzima.

“ indlela izintatheli ezibika ngayo zike zicindezele uHulumeni ziphinde zibike izinto ezimbi zodwa ngeqembu elibusayo, okubuhlungu ziphazamisa izinhlelo zethu zokuhambisa intuthuko emphakathini, nokuhlezi kusiphoqa singuHulumeni ukuthi njalo emuva kokhetho siqale phansi silungise umonakalo osuke wenziwe abezindaba ikakhulukazi lezi zakithi ezimnyama” kusho uNdonga

Usihlalo weqembu kulesi sifunda uMnu Tolomane Myayizaubonge kakhulu abasebenzi beqembu ikakhulukazi labo abebezinikele okhethweni okuhlanganisa nalabo abebenikezelwe imisebenzi yokuqapha ukhetho ezikhungweni ezahlukene.

“Kumele silibonge igalelo lenu Maqabane nikhombise okukhulu ukuzimisela kanye nokubambisana kulolukhetho, lolu bekungelona ukhetho nje kodwa bekubuyiswa umzabalazo njengalokhu sekubonakala ukuthi kukhona asebeqala ukukhohlwa ukuthi leliqembu lisukaphi” kusho uTolomane

Uphinde washaya ikhwelo elibhekise kubaphaethi boMasipala ukuba bangazivimbi iziMeya uma kukhona ezikufunayo ngoba zona zithunywe ngu ANC.

“kuyomele iqedwe yonke imithetho evimbela iziMeya ukuba ithathe izinqumo ngoba vele kuphethe iziMeya ze ANC.

Ube esebongela kakhulu iZInqola Kany noMzumbe njengalokhu kuyibona omasipala abenze kahle kakhulu njengoba uMzumbe uthole 80% wamavoti kwathi Izinqola zathola 83,7%

 

Leave a Reply