UMPHAKATHI UNGAMAVILA

Share the news!!!

 Thami Nkosi

IKHANSELA lakwa ward 5 endaweni yaseMlozane litshele emehlweni umphakathi wakuleyandawo ukuthi angeke ulungelwe ilutho njengalokhu uvilapha,Ukhansela Amon Mpisi ukusho lokhu ngesikhathi eyothula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu kuyona leyandawo.

“Ngiyaqala ukubona abantu abanganaki kangaka ,le iyona yodwa I wadi engenayo ngisho neyodwa I cooperation (umfela ndawonye) ukuze abahlali bakuyona bakwazi ukuzithuthukisa” kusho u Mpisi nalapho kuvele kwavungama ihholo nebeligcwele lichichima amalungu omphakathi abelangazelele ukuzwa ngezinhlelo zakwaMasipala waseZinqoleni

Uphinde wagxeka kakhulu ukunganakwa kwengqala sizinda njengalokhu ngisho ihholo okwakubanjelwe kulo umhlangana ngolweSihlanu zingama- 26 kuyo lenyanga lalinemibhalo yenhlamba ngemuva kwesicabha futhi libonakala nje ukuthi selaphenduka indawo yokudlalela kanye nokulala izimbuzi

Ilunga lomphakathi egama lalo lingu Lungisani Cele uthe kumphatha kabi kakhulu lokhu njengoba naye eze wafakazela ikhansela ethi into eyaziwa umphakathi waleyandawo ukuhlala ezipotini bankunkane notshwala kanye nokwehlikwa kwenyukwa emigwaqeni kubanjwe nabantu inkunzi.

“Uqinisile impela uMpisi la singamavila sihlula noma sesincengwa kodwa sibhizi sigxekana nomasipala, nathi kufanele sike sizinuke amakhwapha”Kuphetha umfoka Cele.

Leave a Reply