Zivaleliswe ngesasasa Eziya Emhlangeni

Share the news!!!

Thami Nkosi

KUBE inhlokomo ngesikhathi izintombi zigibela emabhasini zijokola zilibhekise kwaNongoma eNyokeni nalapho ziyohambisa khona uMhlanga kwiSilo samabandla uGoodwill Zwelithini KaBhekuzulu.

Izintombi ezingabalelwa kwezingama-300 ebezivunule ziconsa ngemvunulo yesintu zivalelise ngamahumo aKwaZulu kanye nengoma kuMeya wamasipala wase Hibiscus uCllr Nomusa Cynthia Mqwebu , nokugqugquzele ukuziphatha kahle ezintombini eziyizimbali zezwe ehholo lase Port Shepstone.

U Meya unxenxe kakhulu izintombi ukuba zihloniphe onomehlo okuyibona abahamba nazo nabazigadile,waphinda wazwakalisa okukhulu ukuziqhenya ngendlela izintombi ebezizinhle ngayo washo nokuthi kuyabathokozisa bengumkhandlu ukuthi kukhona izintombi ezisaziqhenya ngobuntombi.

“Singumasipala sikhiphe amabhasi ayi-6 sikhombisa ukuziqhenya ngobuhle benu, futhi siqinisekisile ukuthi wonke ahloliwe ukuze nihambe nibuye niphephile kungaphinde pkwenzeka ngonyaka ofile. Sizophinde sinxuse kakhulu nakubashayeli ukuba bashayele ngokucophelela  njengalokhu besiphathele izimpilo wezimbali zethu” kusho uMqwebu.

Leave a Reply